شرکت دامیران، گروه دامیران

دامیران اولین و تنها تولید کننده نرم افزارها و برنامه های فارسی جیره نویسی دام، طیور، اسب و آبزیان

برنامه نویس:

دکتر حمید محمدزاده