جیره نویسی اسب با کامپیوتر، جدول احتیاجات غذائی اسب NRC

نرم افزار کامپیوتری فارسی جیره نویسی اسب

جیره نویسی اسب در ایران معمولا به روش جیره نویسی دستی بوده و از نرم افزارها و برنامه های کامپیوتری اختصاصی کمتر استفاده می شود. از آنجائیکه این نرم افزارها به زبان انگلیسی هستند و مشخصات خوراک آنها با خوراکهای ایران متفاوت است، متخصصان کمتر سراغ نرم افزار انگلیسی جیره بیشتر بخوانید …